EPV Tuulivoima hakee ratkaisua Raippaluodon tuulivoimapuistoon

 

Suunnitteilla on nyt uusi yhdeksästä tuulivoimalasta koostuva hanke

EPV Tuulivoima Oy on yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa suunnitellut Raippaluodon tuulivoimapuistosta uuden yhdeksästä tuulivoimalasta koostuvan hankevaihtoehdon. Hankealue sijoittuu Raippaluodon länsiosan eteläisille alueille luotsiasemalle johtavan tien varrelle ja Skräckörfladan-järven viereen.

Raippaluodon hankealuetta pidetään tuulisuusolosuhteiltaan yhtenä Suomen parhaimmista ja sen vuoksi EPV Tuulivoimalla on edelleen kiinnostusta rakentaa alueelle tuulivoimapuisto. Mahdollistaakseen hankkeen eteenpäinviemisen yhtiö on huomioinut eri sidosryhmien esiintuomia mielipiteitä sekä tuulivoimapuiston vaikutuksia ympäristöön. Niiden pohjalta laaditun uuden hankevaihtoehdon vaikutukset asutukseen ovat kokonaisuudessaan vähäisempiä kuin muiden aiemmin esiteltyjen vaihtoehtojen. Myös vaikutukset kaukomaisemaan, Raippaluodon sisäisiin näkymiin sekä merikotkiin ovat merkittävästi muita suunniteltuja vaihtoehtoja pienemmät. Melun kannalta tuulivoimalaitokset voidaan sijoittaa siten, että haitallisia meluvaikutuksia ei synny.

Juuri valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu viittä erikokoista hankevaihtoehtoa. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden kannalta keskeisiksi tekijöiksi arvioidaan hankkeen vaikutukset Raippaluodon alueen merikotkakantaan sekä vaikutukset Raippaluodon alueen maisemakuvaan. UNESCO:n maailmanperintöalueen ja sen keskeisten arvojen vuoksi laajinta alkuperäistä hankevaihtoehtoa voidaan arvioinnin perusteella pitää toteuttamiskelvottomana. Uuden hankevaihtoehdon toteuttaminen edellyttää, että alueelle laaditaan tuulivoimaloiden rakennusalueet ja niitä ympäröivän maankäytön osoittava oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Yleisötilaisuus Raippaluodon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnista järjestetään keskiviikkona 18.5. klo 14-19 UF Lokalenissa Södra Vallgrundassa. Tilaisuudessa ovat paikalla yhteysviranomaisen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, hankekonsultin Ramboll Finland Oy:n sekä hankkeesta vastaavan EPV Tuulivoima Oy:n edustajat. Kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus avoimesti keskustella hankkeeseen liittyvistä asioista alan asiantuntijoiden kanssa aihekohtaisilla esittelypisteillä.

 

Lisätiedot:
Ympäristövaikutusten arviointiprosessi:
Tutkimuspäällikkö Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, 0400 355 260

Hankkeen toteutus:
Toimitusjohtaja Frans Liski, EPV Tuulivoima Oy, 050 410 3797