EPV Vindkraft söker lösning för vindkraftsparken på Replot

Ett nytt projekt med nio vindkraftverk är nu under planering EPV Vindkraft Ab har tillsammans med Ramboll Finland Oy planerat ett nytt alternativ för en vindkraftspark på Replot, som skulle omfatta nio vindkraftverk. Området är beläget på sydvästra Replot bredvid Skräckörfladan, längs den väg som leder till lotsstationen. Vindförhållandena på projektområdet på Replot bedöms vara bland de bästa i Finland och därför har EPV Vindkraft fortfarande intresse av att bygga en vindkraftspark där. För att möjliggöra att projektet framskrider har bolaget tagit olika intressegruppers åsikter i beaktande. Man har också beaktat projektets inverkan på miljön. Den nu planerade vindkraftsparken har mindre inverkan på miljö och bebyggelse jämfört med tidigare presenterade alternativ. Det nya alternativet har också en betydligt mindre inverkan på landskapsbilden både mot havet och mot land. Det samma gäller även inverkan på havsörnen. Vindkraftverken kan dessutom placeras så att inga skadligt buller uppstår. I den miljökonsekvensbeskrivning som nyss blivit klar har man bedömt fem projektalternativ av olika storlek. De avgörande faktorerna för om projektet kan förverkligas bedöms vara följderna för havsörnsstammen och kraftverkens inverkan på landskapsbilden på Replot. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen går det största projektalternativet inte att förverkliga på grund av Unescos världsnaturarv. För att det nya projektalternativet ska kunna förverkligas krävs det att det utarbetas byggnadsområden för vindkraftverken och att det finns en generalplan med rättsverkan. Onsdagen den 18.5 kl. 14-19 kommer ett informationsmöte för allmänheten att arrangeras i UF-lokalen i Södra Vallgrund angående vindkraftsparken i Replot och miljökonsekvensbeskrivningen. Med på tillställningen är representanter för kontaktmyndigheten södra Österbottens ELY-central, projektkonsulten Ramboll Finland och EPV Vindkraft som ansvarar för projektet. Alla som är intresserade av projektet har möjlighet att diskutera det med experter vid olika informationspunkter.

Tilläggsinformation:
Miljökonsekvensförfarandet: Forskningschef Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, 0400 355 260
Förverkligandet av projektet: VD Frans Liski, EPV Vindkraft Ab, 050 410 3797