EPV Vindkraft bygger Österbottens första vindkraftspark i industriell skala i Vasa

EPV Energi Ab har fattat beslut om att investera i en vindkraftspark i Lillkyro i Vasa. Investeringens storlek är cirka 100 miljoner euro och för byggandet av vindkraftsparken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab, som i sin helhet ägs av moderbolaget.

I Torkkola byggs sexton vindkraftverk på 3,3 MW med en sammanlagd totaleffekt på 52,8 MW. Vindkraftverken bildar tillsammans en av Finlands största vindkraftsparker när man ser till energiproduktionskapaciteten. Parkens årliga elproduktion kommer att vara cirka 150 000 MWh, vilket motsvarar nästan 10 000 elvärmda småhus elförbrukning. Som turbinleverantör har man valt Vestas.

– Det är fint att EPV Vindkraft som inhemsk aktör får bygga både bolagets och Österbottens första vindkraftspark i industriell skala i energiteknologiklustret i Vasa. Regionalt är projektet mycket betydelsefullt, eftersom den lokala sysselsättningseffekten under bygg- och installationstiden har beräknats till över 100 årsverken, säger EPV Vindkrafts VD Frans Liski.

– För EPV Energi var det positiva investeringsbeslutet igen ett viktigt steg mot utsläppssnål energiproduktion. I fjol producerades 777 GWh el med vindkraft i Finland. Den vindkraftspark som nu ska byggas i Vasa kommer alltså att öka Finlands vindkraftsproduktion med en femtedel, säger EPV Energis VD Rami Vuola.

EPV Vindkraft fick lagakraftvunna bygglov för vindkraftsparken i Torkkola i maj i fjol. Delgeneralplanen som möjliggör byggande trädde i kraft i slutet av januari 2013. Vindkraftsparken beräknas stå klar till sommaren 2015.

Mer information:
EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, 050 410 3797
EPV Energi Ab, VD Rami Vuola, 040 509 0044