Öjens vindkraftverk blev Wasa Wind

Mervento Oy:s och EPV Tuulivoima Oy:s gemensamma vindkraftverksprojekt på Öjen i Vasa har fortskridit till verkställandefasen. För ägande och drift av vindkraftverket har man grundat ett separat aktiebolag, Wasa Wind Oy. Merventos och EPV Tuulivoimas gemensamma vindkraftsprojekt har fått behövliga tillstånd och arbetena har inletts på byggplatsen Öjen i Vasa. Under sommaren har jordbyggnadsarbetena i anslutning till projektet inklusive serviceväg, kabelläggning och gjutning av fundament färdigställts. Projektets följande skede är resning av vindturbinen. Turbinens torn, rotorblad och nasell (maskinrum) är för närvarande i tillverknings- och monteringsfasen och resning utförs senare i höst. Vindkraftverket tas i produktionsbruk vid årsskiftet. Mervento och EPV Tuulivoima har också avtalat om detaljer i anslutning till ägande och drift av vindkraftverket. Vindkraftverkets ägarförhållanden har förtydligats genom att förflytta projektet till av EPV Tuulivoima grundade Wasa Wind Oy, som genom aktieaffär har övergått i Mervento Oy:s ägo. Driftansvaret för vindturbinen är enligt avtalet på Mervento och EPV sköter om leveransen av el till marknaden via sin elbalansering. – Starten av byggarbetena är ett betydelsefullt steg för Mervento. Wasa Winds vindturbin kommer att vara en viktig referens, som vi kan använda i både marknadsföring och utbildning. Eftersom Wasa Wind verkar enligt allmänna marknadsvillkor, ger det oss även en värdefull möjlighet att granska och optimera vindkraftsproduktion ur kundens synvinkel, konstaterar Merventos vd Patrik Holm. – Det är fint att vi får det första vindkraftverket här i Nordens största energikluster. Nu har allmänheten möjlighet att mera konkret bekanta sig med vindkraft och en vindturbin av industriell dimension. Jag är väldigt nöjd över att vi av Merventos teknologi får ut på marknaden en ny och konkurrenskraftig vindturbin som lämpar sig för finländska förhållanden, säger EPV Tuulivoimas vd Frans Liski. Under hösten kommer man att ordna informationsmöten som är öppna för allmänheten. Då har alla intresserade möjlighet att bekanta sig med projektet och med vindkraftsbranschen överlag.

Ytterligare information:
Mervento Oy: Vd Patrik Holm, 050 3053 803, patrik.holm(at)mervento.com
EPV Tuulivoima Oy: Vd Frans Liski, 050 4103 797, frans.liski(at)epv.fi