Kraftverksresningarna avancerar i Ömossa vindpark

I Ömossa vindpark i Kristinestad har man nu hunnit resa sju vindkraftverk, och två av dem är redan anslutna till elnätet. Dessutom har man rest fem kraftverkstorn som nu står och väntar på att få sina vingar.

I området byggs totalt 34 vindkraftverk. För närvarande fortskrider projektet enligt tidsplanen.


Vindförhållandena avgör när komponenterna kan installeras

Vindkraftverken monteras bit för bit med speciallyftkranar. Innan kraftverket kan provköras ska elkablarna dras till maskinrummet och anslutningarna kontrolleras. När spärren frigörs och vingarna börjar snurra i vinden börjar kraftverket omedelbart producera el till elnätet.

Vid installationen av komponenterna håller man noga koll på vindprognoserna och på vindmätaren som sitter längst ute på lyftkransbommen. Man förbereder sig för att installera när prognosen för vindbyarna är under 9 meter per sekund. I optimala förhållanden tar det cirka 4–5 dygn att installera ett kraftverk, inbegripet flyttning av lyftkranen.

 

TV-signalens styrka utreds

EPV Vindkraft har utfört mätningar av TV-signalen i Ömossa vindparks influensområde, eftersom vindkraftverkens rörliga rotorblad i vissa fall kan påverka signalerna från sändarstationerna.

Allmänheten ombeds meddela Digita om eventuella störningar i TV-signalen via antingen webblanketten, e-post info@digita.fi eller telefon 020 411 7676 (vardagar kl. 8-20).

Det är viktigt att meddela Digita om störningar i TV-signalen därför att Digita beslutar om eventuella förbättringar av sina TV-sändningar utifrån den respons som kommer in.