Hur och var uppförs vindparker?

Många olika omständigheter inverkar på var vindparker uppförs, bland annat vindmätningar, markanvändning, naturvärden och avståndet till elnätet. De enskilda vindkraftverken byggs alltid tillräckligt långt från bosättning och viktiga naturobjekt.

Vindparkernas slutliga storlek och de enskilda vindkraftverkens placering kan förändras under miljökonsekvensbedömningens och planläggningsprocessens gång. Kraftverkstyperna väljs bland annat på basis av vindanalyser. Alla kraftverk vi använder representerar den senaste tekniken.